58

November 30, 2012

58

והאמר שמואל יוצא העבד בחותם שבצוארו אבל לא בחותם שבכסותו לא קשיא הא דעבד ליה רביה הא דעבד איהו לנפשיה במאי אוקימתא להא דשמואל דעבד ליה רביה בחותם שבכסותו אמאי לא דילמא מיפסק ומירתת ומיקפל ליה ומחית ליה אכתפיה

he made it himself,
his collar of cement; his
master won’t worry.

57

November 29, 2012

57

part of a larger discussion about what women can wear on their necks and heads when going out on shabbat. we’re worried that they will suddenly need to run to the mikvah, unwrap/remove the item, and accidentally come to carry it. tight adornments would be a problem for mikvah, requiring their removal. loose adornments would still allow water to flow through, therefore no need to remove. rav huna holds all the restrictions only apply to headdress but not to neck adornments. why you ask? here goes:

אלא אמר רב יוסף היינו טעמא דרב הונא לפי שאין אשה חונקת את עצמה איתיביה אביי הבנות יוצאות בחוטין שבאזניהן אבל לא בחבקין שבצואריהן ואי אמרת אין אשה חונקת עצמה חבקין שבצואריהן אמאי לא אמר רבינא הכא בקטלא עסקינן דאשה חונקת את עצמה דניחא לה שתראה כבעלת בשר

a true killer, those
lovely chokers for the neck.
perhaps, don’t wear them?

56

November 29, 2012

56

א”ר שמואל בר נחמני אמר ר’ יונתן כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שנאמר (שמואל א יח) ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה’ עמו וגו’ אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו אלא מה אני מקיים (שמואל ב יב) מדוע בזית את דבר ה’ לעשות הרע שביקש לעשות ולא עשה

with me– on the train;
with me– drinking coffee. with
me, as i stumble.

55

November 27, 2012

55

א”ל ר’ זירא לר’ סימון לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא א”ל לא מקבלי מינאי א”ל אע”ג דלא מקבלי לוכחינהו מר דא”ר אחא בר’ חנינא מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב”ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה דכתיב (יחזקאל ט) ויאמר ה’ אליו עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה וגו’ א”ל הקב”ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה ועל מצחם של רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה אמרה מדת הדין לפני הקב”ה רבש”ע מה נשתנו אלו מאלו אמר לה הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים אמרה לפניו רבש”ע היה בידם למחות ולא מיחו אמר לה גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם [אמרה] לפניו רבש”ע אם לפניך גלוי להם מי גלוי

how to distinguish
the sinners themselves from those
who watched in silence?

54

November 26, 2012

54

ואין הרחלים יוצאות חנונות: יתיב רב אחא בר עולא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר משעה שגוזזין אותה טומנין לה עזק בשמן ומניחין לה על פדחתה כדי שלא תצטנן אמר ליה רב חסדא א”כ עשית’ מר עוקבא אלא יתיב רב פפא בר שמואל קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר בשעה שכורעת לילד טומנין לה שני עזקין של שמן ומניחין לה אחד על פדחתה ואחד על הרחם כדי שתתחמם א”ל רב נחמן אם כן עשיתה ילתא

two kittens in a
double-stroller; like babies
on a walk with mom.

53

November 25, 2012

53

ת”ר מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו שכר מניקה ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה א”ל אביי אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית אמר רב יהודה בא וראה כמה קשים מזונותיו של אדם שנשתנו עליו סדרי בראשית אמר רב נחמן תדע דמתרחיש ניסא ולא אברו מזוני:

ת”ר מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת ולא הכיר בה עד יום מותה אמר רב בא וראה כמה צנועה אשה זו שלא הכיר בה בעלה אמר לו רבי חייא זו דרכה בכך אלא כמה צנוע אדם זה שלא הכיר באשתו:

open the well-springs,
expand what is possible,
gender norms transgressed.

the man who did not
know his wife. for this, we praise
him? see and be seen.

52

November 24, 2012

52
אמר ר’ ירמיה בר אבא פליגי בה רב ושמואל חד אמר בין לנוי בין לשמר אסור וח”א לנוי אסור ולשמר מותר אמר רב יוסף תסתיים דשמואל הוא דאמר לנוי אסור לשמר מותר דאמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא

women teeter on
impossibly high heels; the
burden of beauty.

51

November 23, 2012

51
רבי התיר להטמין את הצונן ואין מרזקין לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש:

quiet of shabbat,
within cozy walls, i watch
creation. summer

sun graces winter
snow; world melts, giving birth to
trickle of new rain.

50

November 22, 2012

50

תנא רבה בר בר חנה קמיה דרב חריות של דקל שגדרן לעצים ונמלך עליהן לישיבה צריך לקשר רשב”ג אומר אין צריך לקשר הוא תני לה והוא אמר לה הלכה כרשב”ג איתמר רב אמר קושר ושמואל אמר חושב ורב אסי אמר יושב אע”פ שלא קישר ואע”פ שלא חישב

i make eyes with a
bundle of sticks till we reach
an understanding.

49

November 21, 2012

49

א”ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים מאי היא אביי אמר שלא יפיח בהן רבא אמר שלא יישן בהן ואמאי קרי ליה בעל כנפים שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק ראהו קסדור אחד רץ מפניו ורץ אחריו וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו אמר לו מה זה בידך אמר לו כנפי יונה פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה לפיכך קורין אותו אלישע בעל כנפים

straps of soft leather,
hold me tight.  help me to fly
away on doves’ wings.