53

April 30, 2013

53

א”ר יוחנן י”ח ימים גידלתי אצל רבי אושעיא בריבי ולא למדתי ממנו אלא דבר אחד במשנתינו כיצד מאברין את הערים באלף איני והאמר רבי יוחנן י”ב תלמידים היו לו לרבי אושעיא בריבי וי”ח ימים גידלתי ביניהן ולמדתי לב כל אחד ואחד וחכמת כל אחד ואחד לב כל אחד ואחד וחכמת כל אחד ואחד גמר גמרא לא גמר איבעית אימא מנייהו דידהו גמר מיניה דידיה לא גמר ואב”א דבר אחד במשנתינו קאמר

quantification of learning
i’ve learned this many
mishnas; i’ve learned the wisdom
of this many hearts.

52

April 29, 2013

52
מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס ר”א אומר שתים יכנס שלש לא יכנס א”ר חנינא רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום לא יכנס דכתיב (ישעיהו נח) אם תשיב משבת רגלך רגלך כתיב והתניא רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום יכנס הא מני אחרים היא דתניא אחרים אומרים למקום שרובו הוא נזקר איכא דאמרי אמר ר’ חנינא רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום יכנס דכתיב (ישעיהו נח) אם תשיב משבת רגלך רגליך קרינן והתניא לא יכנס הוא דאמר כאחרים דתניא למקום שרובו הוא נזקר:

when i look at him,
one foot in, one foot out– i
see the glass half full.

51

April 28, 2013

51
on whether the default way to make an eiruv is via bread or via walking to that distance with one’s feet. is it bread and we’re lenient on the poor, allowing them to make it just with their feet? or is it with one’s feet and we’re lenient with the rich allowing them to send bread out with their servants so they can stay home.

וזה הוא שאמרו העני מערב ברגליו אמר ר’ מאיר אנו אין לנו אלא עני וכו’:  אמר רב נחמן מחלוקת במקומי דר”מ סבר עיקר עירוב בפת עני הוא דאקילו רבנן עילויה אבל עשיר לא ורבי יהודה סבר עיקר עירוב ברגל אחד עני ואחד עשיר אבל במקום פלוני דברי הכל עני אין עשיר לא

true, this might be the
halacha. but, for you– we’ll
make an exception.

50

April 26, 2013

50
based on the idea that if one is almost home but outside of town and spots a well-known spot, one can designate that place as home-base so to speak and buy themselves an additional two thousand amot all the way home. but, you gotta recognize it.

היו שנים אחד מכיר ואחד שאינו מכיר זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר והמכיר אומר שביתתי במקום פלוני בד”א כשסיים ד”א שקבע אבל לא סיים ד”א שקבע לא יזוז ממקומו

i place my shabbat
in your hands; now, go find us
a tree to call home.

49

April 26, 2013

49

אמר רב יהודה אמר שמואל המקפיד על עירובו אין עירובו עירוב מה שמו עירוב שמו

sure, this hunk of bread
“joins” us together. but–
we all know it’s mine.

48

April 25, 2013

48

אמר ליה רב משרשיא לבריה כי עיילת לקמיה דרב פפא בעי מיניה ארבע אמות שאמרו באמה דידיה יהבינן ליה או באמה של קדש יהבינן ליה אם אמר לך אמות של קדש יהבינן ליה עוג מלך הבשן מה תהא עליו ואם אמר לך באמה דידיה יהבינן ליה אימא ליה מאי טעמא לא קתני לה גבי יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם כי אתא לקמיה דרב פפא א”ל אי דייקינן כולא האי לא הוי תנינן לעולם באמה דידיה יהבינן ליה ודקא קשיא לך מאי טעמא לא קתני גבי יש שאמרו דלא פסיקא ליה משום דאיכא ננס באבריו:

i know little spoons
are meant for little people,
but i love them so.

47

April 24, 2013

47

דתניא הולכין ליריד של נכרים ולוקחים מהן בהמה ועבדים ושפחות בתים שדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהן מפני שהוא כמציל מידן ואם היה כהן מטמא בחוצה לארץ לדון ולערער עמהן וכשם שמטמא בחוצה לארץ כך מטמא בבית הקברות בית הקברות ס”ד טומאה דאורייתא היא אלא בבית הפרס דרבנן ומטמא לישא אשה וללמוד תורה אמר רבי יהודה אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד אבל מוצא ללמוד לא יטמא ר’ יוסי אומר אף בזמן שמוצא ללמוד נמי יטמא לפי  שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד ואמר ר’ יוסי מעשה ביוסף הכהן שהלך אצל רבו לצידן ללמוד תורה

wanted: chevruta,
must challenge, support, inspire
i will look for you.

46

April 23, 2013

46
(end of 45, beginning of 46)

is water like an object that an acquire a place of rest with respect to the boundaries of eruv?

  אמר מר ביום טוב הרי הן כרגלי כל אדם ואמאי ליקני שביתה באוקיינוס לימא דלא כרבי אליעזר דאי כר’ אליעזר הא אמר כל העולם כולו ממי אוקיינוס הוא שותה אמר ר’ יצחק הכא בעבים שנתקשרו מערב יום טוב עסקינן ודילמא הנך אזלי והנך אחריני נינהו דאית להו סימנא בגוייהו ואיבעית אימא הוי ספק דדבריהם וספק דדבריהם להקל וליקני שביתה בעבים תיפשוט מינה דאין תחומין למעלה מי’ דאי יש תחומין ליקני שביתה בעבים לעולם אימא לך יש תחומין ומיא בעיבא מיבלע בליעי כל שכן דהוו להו נולד דאסירי אלא מיא בעבים מינד ניידי השתא דאתית להכי אוקיינוס נמי לא ליקשו לך מיא באוקיינוס נמי מינד ניידי ותניא נהרות המושכין ומעיינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם

this little drop born
from the oceans somehow finds
its way to my glass.

are these clouds the same
clouds that were here before? they’re
strangely familiar.

45

April 22, 2013

45

היו שנים מקצת אמותיו של זה בתוך אמותיו של זה מביאין ואוכלין באמצע ובלבד שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של חברו היו שלשה והאמצעי מובלע ביניהן הוא מותר עמהן והן מותרין עמו ושנים החיצונים אסורין זה עם זה

he’s our middle ground;
through him, we come together–
but, keep your distance.

44

April 21, 2013

44

אלא אדם אאדם קשיא אדם אאדם נמי לא קשיא כאן לדעת כאן שלא מדעת והא דרבי נחמיה בריה דרבי חנילאי לדעת הוה שלא מדעת הוה רב חסדא מיהא לדעת הוה רב חסדא שלא מן המנין הוה:

hey, you! look that way–
with your back to me just so…
that’ll work perfect.

translation courtesy of soncino:
But does not a contradiction still remain between the two rulings regarding a human being? There is really no contradiction between the two rulings, since the former refers to a man used as a wall with his knowledge while the latter refers to a man so used without his knowledge.