84

May 31, 2013

84

תא שמע אנשי חצר ואנשי עלייה ששכחו ולא עירבו אנשי חצר משתמשין בעשרה התחתונים ואנשי עלייה משתמשין בעשרה העליונים כיצד זיז יוצא מן הכותל למטה מעשרה לחצר למעלה מעשרה לעלייה הא דביני ביני אסור

extending upwards
into the heavens– the realm
of the eruv grows.

83

May 30, 2013

83

תנו רבנן (במדבר ט) ראשית עריסותיכם כדי עיסותיכם וכמה עיסותיכם כדי עיסת המדבר וכמה עיסת המדבר דכתיב (שמות טז) והעומר עשירית האיפה הוא מכאן אמרו ז’ רבעים קמח ועוד חייבת בחלה שהן ו’ של ירושלמית שהן ה’ של ציפורי מכאן אמרו האוכל כמדה זו ה”ז בריא ומבורך יתר על כן רעבתן פחות מכאן מקולקל במעיו

as with goldilocks
and the three bears: too much, not
enough, and just right!

82

May 29, 2013

82
מיתיבי קטן שצריך לאמו יוצא בעירוב אמו ושאין צריך לאמו אין יוצא בעירוב אמו ותנן נמי גבי סוכה כי האי גוונא קטן שאין צריך לאמו חייב בסוכה והוינן בה ואיזהו קטן שאין צריך לאמו אמרי דבי ר’ ינאי כל שנפנה ואין אמו מקנחתו ר”ש בן לקיש אמר כל שניעור ואינו קורא אימא אימא ס”ד גדולים נמי קרו אלא אימא כל שניעור משנתו ואינו קורא אימא אימא וכמה כבר ארבע כבר חמש

is there ever an
age when one stops needing the
love of their mother?

81

May 28, 2013

81
(on whether one is required to use a whole loaf for an eiruv or if individual slices will suffice)

אלא אמר רבה בר בר חנה לאפוקי מדרבי יהושע דאמר שלימה אין פרוסה לא קמשמע לן בכל ופרוסה מאי טעמא לא אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי משום איבה אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי עירבו כולן בפרוסות מהו א”ל שמא יחזור דבר לקלקולו

bind us together–
no longer separate but
rather one whole loaf.

80

May 27, 2013

80

ההוא טורזינא דהוה בשיבבותיה דרבי זירא א”ל אוגיר לן רשותך לא אוגיר להו אתו לקמיה דר’ זירא אמרו ליה מהו למיגר מדביתהו אמר להו הכי אמר ר”ל משמיה דגברא רבה ומנו רבי חנינא אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו ההוא טורזינא דהוה בשיבבותיה דרב יהודה בר אושעיא אמרי ליה אוגר לן רשותך לא אוגר להו אתו לקמיה דרב יהודה בר אושעיא אמרי ליה מהו למיגר מדביתהו לא הוה בידיה אתו לקמיה דרב מתנה לא הוה בידיה אתו לקמיה דרב יהודה אמר להו הכי אמר שמואל אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו מיתיבי נשים שעירבו ונשתתפו שלא מדעת בעליהן אין עירובן עירוב ואין שיתופן שיתוף לא קשיא הא דאסר הא דלא אסר

can she act without
her husband’s consent? only
as a last resort.

79

May 26, 2013

79
(on procedure for how to make a shutafut for members of the same alley)

כיצד משתתפין במבוי מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני מבוי ומזכה להן על ידי בנו ובתו הגדולים וע”י עבדו ושפחתו העברים וע”י אשתו אבל אינו מזכה לא ע”י בנו ובתו הקטנים ולא ע”י עבדו ושפחתו הכנענים מפני שידן כידו:

look! women are not
lumped together with children.
they have their own hands!

78

May 25, 2013

78
(on the question of whether one can use the forbidden asherah tree associated with idol worship for the purposes of making a ladder as part of constructing an eruv)

עשאו לאשירה סולם מהו תיבעי לרבי יהודה תיבעי לרבנן תיבעי לרבי יהודה ע”כ לא קאמר רבי יהודה התם דמותר לקנות בית באיסורי הנאה אלא התם דבתר דקנה ליה עירוב לא ניחא ליה דלינטר או דילמא אפילו לרבנן פיתחא הוא ואריא דרביע עליה א”ל אילן מותר ואשירה אסורה מתקיף לה רב חסדא אדרבה אילן שאיסור שבת גורם לו ניתסר אשירה שאיסור דבר אחר גורם לו לא ניתסר

just for a moment,
may i use the forbidden
for the permitted?

77

May 24, 2013

77
(on how a wall separating two courtyards affects their ability to make an eiruv. must they make individual eruvin, separate from each other? or can they still come together as one, despite the wall?)

אמר אביי כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה טפחים והניח סולם רחב ארבעה מכאן וסולם רחב ארבעה מכאן ואין בין זה לזה שלשה טפחים ממעט שלשה אינו ממעט ולא אמרן אלא דלא הוי כותל ארבעה אבל הוי כותל ארבעה אפילו מופלג טובא נמי

sometimes it feels like
i’m here, and you’re there–
a wall between us.

(indecisive today…)
i hear your voices
on the other side—yet I
feel so far away.

76

May 23, 2013

76

חלון שבין ב’ חצירות ד’ על ד’ בתוך עשרה מערבין שנים ואם רצו מערבין פחות מד’ על ד’ או למעלה מי’ מערבין שנים ואין מערבין אחד: לימא תנן סתמא כר”ש בן גמליאל דאמר כל פחות מד’ כלבוד דמי אפי’ תימא כרבנן עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרשב”ג אלא לענין לבודין אבל לענין פתחא אפי’ רבנן מודו דאי איכא ד’ על ד’ חשיב ואי לא לא חשיב:

says the window
treat me as if i’m
not here? and, here i thought i
was significant!

75

May 23, 2013

75 (yesterday’s daf! just as this daf speaks about someone forgetting to make an eruv and how it affects the members of the adjoining courtyards, apparently i also learned this daf and forgot to write a haiku for it yesterday! oof.)

כי אתא רבין א”ר ינאי ג’ מחלוקות בדבר ת”ק סבר רגל המותרת אינה אוסרת רגל האסורה אוסרת ר”ע סבר אפילו רגל המותרת אוסרת ורבנן בתראי סברי כשם שרגל מותרת אינה אוסרת כך רגל האסורה אינה אוסרת:

whether i intend
or not, i can’t ignore what
i do affects you.