13

October 31, 2013

13

פתחיה על הקינין.  בא וראה מה גדול הוא כוחו של אותו האיש פותח דברים ודורשן:  יודע בע’ לשון:  תני סנהדרין שיש בה שנים שיכולין לדבר וכולן ראוין לשמוע הרי זו ראויה לסנהדרין ג’ הרי זו בינונית ד’ הרי זו חכמה וביבנה היו בה ד’ ד’ בן עזאי ובן זומא ובן חכינאי ור”א בן מתיה א”ר חסדא פעם אחת יבשה א”י ולא ידעו מהיכן להביא עומר והוה תמן חד אילם דהוה יהיב חד ידיה על גגות וחד ידיה על צריפים אייתוניה קמיה דפתחיה אמר להו אית אתר דמתקריא גגות צריפין או צריפין גגות אזלין לתמן ואשכחון א”ר יוסה בי רבי בון פעם אחת נשדף כל העולם כולו ולא היו יודעין מהיכן להביא העומר והוה תמן חד אילם דהוה יהיב ידיה על עיניה וידיה על סוכרא אייתוניה לגבי פתחיה אמר לון אית אתר דמיתקריא עין סוכר או סוכר עין ואזלון תמן ואשכחון

in every gesture,
a world of meaning– train your
eyes to be your ears.

12

October 30, 2013

12
what happens if you accidentally bring females for an offering when you’re supposed to bring males?

ר’ זעירא בשם ר”ש בן לקיש טעמא דרבי יהושע (ויקרא כב) דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל וגו’ אשר יקריב לה’ לעולה הכל קרב לעולה לרצונכם תמים זכר מנין אפי’ נקיבות ת”ל (שם) בבקר לרבות את הנקיבות רבי יצחק בי רבי אליעזר שאל כתיב זכר ואת אמרת בבקר לרבות את הנקיבות ודכוותה כתיב תמים ואת אמרת בבקר לרבות בעלי מומין מה ביניהון רב אמר שבטא דכדכדא ביניהן:

all inclusive! give
me your blemished, your women,
yearning to be free.

11

October 29, 2013

11
question: can one invest with the money of the orphans?
answer: only if the invester is willing to bear the loss.

ר’ עקיבה אומר אין משתכרין כו’: אלא אם רצה יהיה ההפסד שלו והשכר להקדש מותר כהדא בר זמינא איתפקד גביה מדל דיתמין אתא ושאל לר’ מנא אמר ליה אין בעית די ההפסדה דידך ואגרה דתרויכון שרי רבי חייה בר אדא איתפקד גביה מדל דיתמין ועביד כן

investment bankers,
listen up: treat your clients’
money as your own.

10

October 28, 2013

10

א”ר חזקיה תנא רבי יהודה נדנניות השלחן והמנורה והמזבחות והפרוכת מעכבים את הקרבנות דברי ר”מ וחכ”א אין לך מעכב את הקרבן אלא הכיור והכן בלבד ולא כן א”ר אליעזר ור’ יוסי בן חנינה תריהון אמרין כל הן דכתיב נכח מעכב צלע אינו מעכב ואמר רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן ואפילו צלע מעכב ואמר ר’ אילא בשם ר’ שמואל בר נחמן ואפי’ שימה מעכב א”ר חנינא כאן בעבודות שבפנים כאן בעבודות שבחוץ

there’s no me, without
you; simply in pause, waiting
for my counterpart.

9

October 27, 2013

9

תני תרם את הראשונה לשם א”י ולשם כ”י שנייה לשם כרכים המוקפים ולשם כל ישראל והשלישית לשם בבל ומדי ולשם מדינות הרחוקות ולשם כ”י

if i forget you,
jerusalem… better make
sure i don’t forget.

8

October 26, 2013

8

אתא ר’ ירמיה ור’ מיישא בשם ר’ שמואל בר רב יצחק שכן נחלקו עליה אבות העולם ומאן נינהו אבות העולם תנא ר’ יונה קומי ר’ ירמיה ר’ ישמעאל ור”ע זאת אומרת בן עזאי חבר ותלמיד הוה דר”ע אין תימר רביה אית בר נש אמר לרביה הואיל ואלו אמרו כך ואלו אמרו כך רבי אבון בשם ר’ שמואל בר רב יצחק שמע לה מן הדא אמר לו בן עזאי על החלוקין אנו מצטערין אלא שבאת לחלוק עלינו את השווין זאת אומרת בן עזאי חבר ותלמיד הוה לר”ע אין תימר רביה אית בר נש אמר לרביה אלא שבאת לחלוק עלינו את השווין: 

my rabbi, my friend–
with all due respect, may i
beg to disagree.

7

October 25, 2013

7

רב חסדא אמר מותר לחמו של נזיר יורקב א”ר יוסי ויאות להקריבו בפני עצמו אין את יכול שאין לך לחם קרב לעצמו להקריבו עם נזירות אחרת אין את יכול שאין לך נזירות באה בלא לחם לפום כן צריך מימר מותר לחמו של נזיר יורקב

poor leftover bread–
once holy, now waiting for
its timely demise.

6

October 24, 2013

6
if one designates something as shekalim or hata’at from a surplus of coins, what happens to the surplus coins?

המכנס וכו’ ר’ יוסי בשם ר’ לעזר מה פליגין במכנס פרוטרוט אבל באומר אלו לשקלי כל עמא מודיי שהמותרן נדבה רבי חייא ור’ ביבי בשם ר’ לעזר מה פליגין במכנס פרוטרוט אבל באומר אלו לשקלי כ”ע מודיי שהמותרן חולין א”ר חייא מתניתא מסייעא לר’ ביבי דתנן אמר ר”ש מה בין שקלים לחטאת אלא שהשקלים יש להן קיצבה ולחטאת אין לה קיצבה מה אנן קיימין אם באומר שאביא מהן שקלי כל עמא מודיי שהמותרן חולין אם באומר שאביא מהן חטאתי כל עמא מודיי שהמותר *חולין

*another version: נדבה. so, which is it? do the coins fall to נדבה or חולין? they’re sort of opposites.

oh, yerushalmi–
why can’t you say what you mean
and mean what you say?

5

October 23, 2013

5

הפריש שקלו ואבד ר’ יוחנן אמר חייב באחריותו עד שימסרנו לגיזבר רבי שמעון בן לקיש אומר הקדש ברשות הגבוה בכל מקום שהוא

with just a few words–
no longer in my hands, but
in the hands of God.

4

October 22, 2013

4

הנכרי והכותי ששקלו אין מקבלין מהן ואין מקבלין מידם

הנכרי והכותי כו’. א”ר בא תיפתר כמ”ד כותי כנכרי דאתפלגון כותי כנכרי דברי רבי רשב”ג אומר כותי כישראל לכל דבר

shrodinger’s cat
at the same moment,
both jewish and non-jewish,
till he tries to give.