157

March 8, 2013

157
siyum!! next up, massechet eruvin.

עולא איקלע לבי ריש גלותא חזייה לרבה בר רב הונא דיתיב באוונא דמיא וקא משח ליה אמר ליה אימר דאמרי רבנן מדידה דמצוה דלאו מצוה מי אמור אמר ליה מתעסק בעלמא אנא

on autopilot,
i found myself here, before
i could stop my hands.

Advertisements

156

March 8, 2013

156
ומדשמואל נמי אין מזל לישראל דשמואל ואבלט הוו יתבי והוו קאזלי הנך אינשי לאגמא א”ל אבלט לשמואל האי גברא אזיל ולא אתי טריק ליה חיויא ומיית א”ל שמואל אי בר ישראל הוא אזיל ואתי אדיתבי אזיל ואתי קם אבלט שדיה לטוניה אשכח ביה חיויא דפסיק ושדי בתרתי גובי א”ל שמואל מאי עבדת א”ל כל יומא הוה מרמינן ריפתא בהדי הדדי ואכלינן האידנא הוה איכא חד מינן דלא הוה ליה ריפתא הוה קא מיכסף אמינא להו אנא קאימנא וארמינא כי מטאי לגביה שואי נפשאי כמאן דשקילי מיניה כי היכי דלא ליכסיף א”ל מצוה עבדת נפק שמואל ודרש (משלי י) וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה ומדר”ע נמי אין מזל לישראל דר”ע הויא ליה ברתא אמרי ליה כלדאי ההוא יומא דעיילה לבי גננא טריק לה חיויא ומיתא הוה דאיגא אמילתא טובא ההוא יומא שקלתה למכבנתא דצתא בגודא איתרמי איתיב בעיניה דחיויא לצפרא כי קא שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה אמר לה אבוה מאי עבדת אמרה ליה בפניא אתא עניא קרא אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא וליכא דשמעיה קאימנא שקלתי לריסתנאי דיהבית לי יהבתיה ניהליה אמר לה מצוה עבדת נפק ר”ע ודרש וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה

what is it you’ve done?
see the need of the other;
give him bread to eat.

english translation:
From Samuel too [we learn that] Israel is immune from planetary influence. For Samuel and Ablat were sitting, while certain people were going to a lake.5 Said Ablat6 to Samuel: ‘That man is going but will not return, [for] a snake will bite him and he will die.’ ‘If he is an Israelite,’ replied Samuel. ‘he will go and return.’7 While they were sitting he went and returned. [Thereupon] Ablat arose and threw off his [the man’s] knapsack, [and] found a snake therein cut up and lying in two pieces — Said Samuel to him, ‘What did you do?’8 ‘Every day we pooled our bread and ate it; but to-day one of us had no bread, and he was ashamed. Said I to them, “I will go and collect [the bread]”.9 When I came to him, I pretended to take [bread] from him, so that he should not be ashamed.’ ‘You have done a good deed,’ said he to him. Then Samuel went out and lectured: But charity10 delivereth
from death;11 and [this does not mean] from an unnatural death, but from death itself.

From R. Akiba too [we learn that] Israel is free from planetary influence. For R. Akiba had a daughter. Now, astrologers12 told him, On the day she enters the bridal chamber a snake will bite her and she will die. He was very worried about this. On that day [of her marriage] she took a brooch [and] stuck it into the wall and by chance it penetrated [sank] into the eye of a serpent. The following morning, when she took it out, the snake came trailing after it. ‘What did you do?’ her father asked her. ‘A poor man came to our door in the evening.’ she replied, ‘and everybody was busy at the banquet, and there was none to attend to him. So I took the portion which was given to me and gave it to him. ‘You have done a good deed,’ said he to her. Thereupon R. Akiba went out and lectured: ‘But charity delivereth from death’: and not [merely] from an unnatural death, but from death itself.

155

March 7, 2013

155

דרש רבי יונה אפיתחא דבי נשיאה מאי דכתיב (משלי כט) צדיק דין דלים יודע הקב”ה בכלב שמזונותיו מועטין לפיכך שוהה אכילתו במעיו ג’ ימים כדתנן כמה תשהה אכילתו במעיו ויהא טמא בכלב ג’ ימים מעת לעת ובעופות ובדגים כדי שתפול לאור ותשרף אמר רב המנונא שמע מינה אורח ארעא למשדא אומצא לכלבא וכמה אמר רב מרי משח אודניה וחוטרא אבתריה הני מילי בדברא אבל במתא לא דאתא למסרך

feed him with one hand,
a stick in the other. “give
a mouse a cookie…”

152

March 4, 2013

152
continuing an extended drash on kohelet, chapter 12 on aging

ביום שיזועו שומרי הבית אלו הכסלים והצלעות והתעותו אנשי החיל אלו שוקים ובטלו הטוחנות אלו שינים וחשכו הרואות בארובות אלו עינים א”ל קיסר לר’ יהושע בן חנניה מ”ט לא אתית לבי אבידן *א”ל טור תלג סחרוני גלידין כלבוהי לא נבחין טחנוהי לא טוחנין

the grinders have stopped
grinding, light begins to dim–
but still i am here.

*he said to him: the mountain is snowy, it is surrounded by ice. the dogs do not bark, the grinders do not grind.

149

March 1, 2013

149
whether one can look at a mirror on the wall on shabbat (similar to whether one can read writing on the wall or a tablet on shabbat)

והני תנאי כהני תנאי דתניא אין רואין במראה בשבת רבי מאיר מתיר במראה הקבוע בכותל מ”ש הקבוע בכותל דאדהכי והכי מדכר שאינו קבוע נמי אדהכי והכי מדכר הכא במראה של מתכת עסקינן וכדרב נחמן אמר רבה בר אבוה דא”ר נחמן אמר רבה בר אבוה מפני מה אמרו מראה של מתכת אסורה מפני שאדם עשוי להשיר בה נימין המדולדלין

feeling contentment
with what we have extends
to our bodies as well.

148

February 28, 2013

148
on repaying debts during the shmittah year

כדתנן המחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט אני ואם אמר לו אעפ”כ יקבל ממנו משום שנאמר (דברים טו) וזה דבר השמטה

flashback to family
dinners– mad grab for check. “i
insist.” “no, i do.”

147

February 26, 2013

147

רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם אימשיך בתרייהו איעקר תלמודיה כי הדר אתא קם למיקרי בספרא בעא למיקרא (שמות יב) החדש הזה לכם אמר החרש היה לבם בעו רבנן רחמי עליה והדר תלמודיה והיינו דתנן ר’ נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבא אחריך שחבריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תשען תנא לא ר’ נהוראי שמו אלא ר’ נחמיה שמו ואמרי לה ר’ אלעזר בן ערך שמו ולמה נקרא שמו ר’ נהוראי שמנהיר עיני חכמים בהלכה

on standing to read torah
moment of panic:
what if my torah fails me?
what if i forget?

142

February 22, 2013

142

א”ר אושעיא שכח ארנקי בחצר מניח עליה ככר או תינוק ומטלטלה אמר רב יצחק שכח לבינה בחצר מניח עליה ככר או תינוק ומטלטלה אמר רבי יהודה בר שילא אמר ר’ אסי פעם אחת שכחו דסקיא מלאה מעות בסרטיא ובאו ושאלו את ר’ יוחנן ואמר להן הניחו עליה ככר או תינוק וטלטלוה אמר מר זוטרא הלכתא ככל הני שמעתתא בשוכח רב אשי אמר אפילו שכח נמי [לא] ולא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד

advertisement for babies
great alarm clocks. good
for laughter. they will even
make מוקצה מותר.

141

February 21, 2013

141
דתני רבי חייא אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן ולא יסוך את רגלו שמן והוא בתוך המנעל או בתוך הסנדל אבל סך את רגלו שמן ומניח בתוך המנעל או בתוך הסנדל וסך כל גופו שמן ומתעגל ע”ג קטבליא ואינו חושש אמר רב חסדא לא שנו אלא לצחצחו אבל לעבדו אסור לעבדו פשיטא ותו לצחצחו מי איכא מאן דשרי אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב חסדא לא שנו אלא שיעור לצחצחו אבל שיעור לעבדו אסור

stop, drop, and roll: rub
yourself in oil, drop to
.the floor, and wiggle!

140

February 20, 2013

140

אמר להו רב חסדא לבנתיה תיהוי צניעתן באפי גברייכו לא תיכלון נהמא באפי גברייכו לא תיכלון ירקא בליליא לא תיכלון תמרי בליליא ולא תשתון שיכרא בליליא ולא תיפנון היכא דמפני גברייכו וכי קא קארי אבבא איניש לא תימרון מנו אלא מני נקיט מרגניתא בחדא ידיה וכורא בחדא ידיה מרגניתא אחוי להו וכורא לא אחוי להו עד דמיצטערן והדר אחוי להו

daughter, you are like
this clod of dirt. hide yourself
and he will want you.

R. Hisda advised his daughters: Act modestly before your husbands: do not eat bread before your husbands, do not eat greens at night, do not eat dates at night nor drink beer at night, and do not ease yourselves where your husbands do, and when someone calls at the door, do not say ‘who is he’ but ‘who is she?’ He [R. Hisda] held a jewel in one hand and a [valueless] clod of earth in the other; the pearl he showed them but the clod of earth he did not show them until they were suffering, and then he showed it to them.