50

January 31, 2016

50

והא ניזקין דינן מדאורייתא בעידית הכא במאי עסקינן כגון שהיתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק ורבי ישמעאל היא דאמר מדאורייתא בדניזק שיימינן ומפני תיקון העולם תקינו רבנן בדמזיק

it’s all relative,
what you call your very worst,
for me, is my best.

49

January 29, 2016

49

כתובת אשה בזיבורית דברי ריהודה רמ אומר בבינונית אמר רש מפני מה אמרו כתובת אשה בזיבורית שיותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה לינשא דבר אחר אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציאה אלא לרצונו מאי דבר אחר וכת כי היכי דכי מפיק לה איהו תקינו לה רבנן כתובה מיניה כי נפקא איהי נמי ליתקני ליה רבנן כתובה מינה תש אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו אפשר דמשהי לה בגיטא

you know those women,
anxious to be married, they’ll
take what they can get.

48

January 29, 2016

48

הניזקין שמין להן בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית רמ אומר אף כתובת אשה בבינונית אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסיבני חורין ואפילו הן זיבורית אין נפרעין מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדין מפני תיקון העולם והמוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם

from the very best,
we repay except for when
it comes to women.

47

January 28, 2016

47

 ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי שקל בהדיה חייתא וגלגלתא אמר גמירי דיומא בתרא כל דבעי מינייהו עבדי ליה כי היכי דליחול אדמיה יומא בתרא אמרו ליה מאי ניחא לך אמר להו בעינא אקמטינכו ואותבינכו וכל חד מינייכו אמחיחייתא ופלגא קמטינהו ואותבינהו כל חד מינייהו כד מחייה חד חייתא נפק נשמתיה חרקיניה לשיניה אל אחוכי קא מחייכת בי אכתי פש לך גבי פלגא דחייתא קטלינהו כולהו נפק ואתא יתיב קאכיל ושתי אמרה ליה ברתיה לא בעית מידי למזגא עליה אמר לה בתי כריסי כרי כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא קרא אנפשיה (תהילים מט) ועזבו לאחרים חילם:

no matter where I
go, as long as I have my
belly, i’ll be fine.

46

January 27, 2016

46

דתניא רנתן אומר הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן 

an altar of words,
these i offer up to you,
thought you wanted them.

45

January 26, 2016

45

 דתני רב המנונא בריה דרבא מפשרוניא סת תפלין ומזוזות שכתבן <מין> {אפיקורוס} ומסור <עובד כוכבים> {גוי} ועבד אשה וקטן וכותי וישראל מומר פסולין שנאמר (דברים יא) וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה

not only allowed,
but obligated. now, start
writing those torahs.

rabbi ethan tucker on gender and tefillin.  

44

January 25, 2016

44

בעא מיניה רבי ירמיה מרבי אסי מכר עבדו ומת מהו שיקנסו את בנו אחריו אם תימצי לומר צרם אוזן בכור ומת קנסו בנו אחריו משום דאיסורא דאורייתא היא אבל הכא איסורא דרבנן ואם תימצי לומר כוון מלאכתו במועד ומת לא קנסו בנו אחריו משום דלא עבד איסורא הכא מאי לדידיה קנסו רבנן והא ליתיה או דילמא לממוניה קנסו רבנן והא איתיה אמר ליה תניתוה שדה שנתקווצה בשביעיתזרע למוצאי שביעית נטייבה או נדיירה לא תזרע למוצאי שביעית ואר יוסי ברחנינא נקטינן הטיבה ומת בנו זורעה אלמא לדידיקנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן אמר אביי נקטינן טימא טהרות של חבירו ומת לא קנסו רבנן בנו אחריו מט היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק וקנסא דרבנן היא לדידיה קנסוהו רבנן לבריה לא קא קנסו רבנן

do not judge me for
the mistakes of my parents.
let me make my own.

43

January 24, 2016

43

הדר אוקים רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש (ישעיהו ג) והמכשלה הזאת תחת ידיך אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן

run towards your mistakes,
not away; hold them to light
and learn what you can.

42

January 23, 2016

42

 תש דאמר רב משרשיא כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה הרי אלו אוכלין בתרומה וחולקין חלק אחד על הגורן הגדילו התערובות משחררין זה את זה 

their fates intertwined,
neither knowing who they are,
we’ll set ourselves free.

41

January 22, 2016

41

  מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי בה בש אומרים תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם לישא שפחה אי אפשר שכבר חציו בן חורין  בת חורין אי אפשר שכבר חציו עבד יבטל והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר (ישעיהו מה) לא תוהו בראה לשבת יצרה אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו וחזרו בה להורות כדברי בש

half free, half enslaved,
neither of this world or that.
he’s luckless in love.