57

February 8, 2016

57

 אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס הוה בעי לאיגיורי אזל אסקיה לטיטוס בנגידא אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא אמר ליה ישראל מהו לאידבוקי בהו אמר ליה מילייהו נפישין ולא מצית לקיומינהו זיל איגרי בהו בההוא עלמא והוית רישא דכתיב (איכה א) היו צריה לראש וגוכל המיצר לישראל נעשה ראש אמר ליה דיניה דההוא גברא במאי אל  במאי דפסיק אנפשיה כל יומא מכנשי ליה לקיטמיה ודייני ליה וקלו ליה ומבדרו אשב ימי אזל אסקיה לבלעם בנגידא אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא אל ישראל מהו לאידבוקי בהו אל (דברים כג) לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים אל דיניה דההוא גברא במאי אל בשכבת זרע רותחת אזל אסקיה {לישו} בנגידא <לפושעי ישראל> אל מאן חשיב בההוא עלמא אל ישראל מהו לאדבוקי בהו אל טובתם דרוש רעתם לא תדרוש כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינו אל דיניה דההוא גברא במאי אל בצואה רותחת דאמר מר כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם עובדי עז תניא אמר רבי אלעזר בא וראה כמה גדולה כחה של בושה שהרי סייע הקבה את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו:

be good and praise God,
or find your self subject to
some flaming hot poo.

56

February 7, 2016

56

הוו בהו הנהו בריוני אמרו להו רבנן ניפוק ונעביד שלמא בהדייהו לא שבקינהו אמרו להו ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו אמרו להו רבנן לא מסתייעא מילתא קמו קלנהו להנהו אמברי דחיטי ושערי והוה כפנא מרתא בת בייתוס עתירתא דירושלים הויא שדרתה לשלוחה ואמרה ליה זיל אייתי לי סמידא אדאזל איזדבן אתא אמר לה סמידא ליכא חיורתא איכא אמרה ליה זיל אייתי לי אדאזל אזדבן אתא ואמר לה חיורתא ליכא גושקרא איכא אל זיל אייתי לי אדאזל אזדבן אתא ואמר לה גושקרא ליכא קימחא דשערי איכא אמרה ליה זיל אייתי לי אדאזל איזדבן הוה שליפא מסאנא אמרה איפוק ואחזי אי משכחנא מידי למיכל איתיב לה פרתא בכרעא ומתה קרי עלה רבן יוחנן בן זכאי (דברים כח) הרכה בך והענוגה אשר לא נסתה כף רגלה

inside all her life,
tender and delicate, she’s
not made for this world.

55

February 7, 2016

55

  אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן לה וחזר ואמר לה כנסי שטר חוב זה הרי זו מגורשת מי לא אמר ריוחנן בן גודגדא לא בעינן דעתה הנ לא בעינן דעתה פשיטא מהו דתימא כיון דאמר כנסי שטר חוב זה בטולי בטליה קמל

he’s got all the cards,
we don’t require her consent,
take this, be silent.

54

February 5, 2016

54

ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה ספר תורה שכתבתי לפלוני אזכרות שלו לא כתבתים לשמן אמר ליה ספר תורה ביד מי אמר ליה ביד לוקח אמר ליה נאמן אתה להפסיד שכרך ואי אתה נאמן להפסיד ספר תורה אמר ליה רבי ירמיה נהי דהפסיד שכר אזכרות שכר דספר תורה כוליה מי הפסיד אמר ליה אין שכל ספר תורה שאין אזכרות שלו כתובות לשמן אינו שוה כלום

i pause a moment,
direct all my thoughts towards God,
pen touches paper.

53

February 4, 2016

53

אמר חזקיה דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד חייב מאי טעמא היזק שאינו ניכר שמיה היזק

just because it can’t be
seen; doesn’t mean it’s not there.
take you at your word.

 

52

February 2, 2016

52

 ההוא אפוטרופוס דהוה בשבבותיה דריהושע בן לוי דהוה קא מזבין ארעא וזבין תורי ולא אמר ליה ולא מידי סבר לה כריוסי דתניא אר יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי

my wife is my home,
you are my center, my life
my everything.

51

February 1, 2016

51

אלא בדרבה קמיפלגי דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו 

though he wouldn’t tell
a bald-faced lie to his face,
he might fib a bit.

50

January 31, 2016

50

והא ניזקין דינן מדאורייתא בעידית הכא במאי עסקינן כגון שהיתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק ורבי ישמעאל היא דאמר מדאורייתא בדניזק שיימינן ומפני תיקון העולם תקינו רבנן בדמזיק

it’s all relative,
what you call your very worst,
for me, is my best.

49

January 29, 2016

49

כתובת אשה בזיבורית דברי ריהודה רמ אומר בבינונית אמר רש מפני מה אמרו כתובת אשה בזיבורית שיותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה לינשא דבר אחר אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציאה אלא לרצונו מאי דבר אחר וכת כי היכי דכי מפיק לה איהו תקינו לה רבנן כתובה מיניה כי נפקא איהי נמי ליתקני ליה רבנן כתובה מינה תש אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו אפשר דמשהי לה בגיטא

you know those women,
anxious to be married, they’ll
take what they can get.

48

January 29, 2016

48

הניזקין שמין להן בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית רמ אומר אף כתובת אשה בבינונית אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסיבני חורין ואפילו הן זיבורית אין נפרעין מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדין מפני תיקון העולם והמוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם

from the very best,
we repay except for when
it comes to women.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 623 other followers