43

July 6, 2015

43

המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל החנוני ואומר איש פלוני נודר ממני הנאה ואיני יודע מה אעשה והוא נותן לו ובא ונוטל מזה היה ביתו לבנות גדרו לגדור שדהו לקצור הולך אצל הפועלים ואומר איש פלוני מודר ממני הנאה ואיני יודע מה אעשה והן עושין עמו ובאין ונוטלין שכר מזה היו מהלכין בדרך ואין לו מה יאכל נותן לאחד לשום מתנה והלה מותר בה אם אין עמהם אחר מניח על הסלע או על הגדר ואומר הרי הן מופקרים לכל מי שיחפוץ והלה נוטל ואוכל וריוסי אוסר

what i said in haste,

i now regret; my heart goes

out, wanting to help.

42

July 5, 2015

42

המודר הנאה מחבירו לפני שביעית אינו יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות ובשביעית אינו יורד לתוך שדהו אבל אוכל הוא מן הנטיעות הנוטות נדר הימנו מאכל לפני שביעית יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הפירות ובשביעית יורד ואוכל:

so strong is my vow,

that still it holds, even when

all is ownerless.

41

July 3, 2015

41

שמיע לי הדא שמעתא אל אביי את אמריתה ניהלן ומהא מתניתא אמריתה ניהלן כי הוה גמיר רתלת עשרי אפי הילכתא אגמריה לרבי חייא שבעה מנהון לסוף חלש רבי אהדר רחייא קמיה הנהו שבעה אפי דאגמרישיתא אזדו הוה ההוא קצרא הוה שמיע ליה לרבי כדהוה גריס להו אזל רחייא וגמר יתהון קמי קצרא ואתא ואהדר יתהון קמי רבי כד הוה חזי ליה רבי לההוא קצרא אל רבי אתה עשית אותי ואת חייא אד הכי קאל אתה עשית את חייא וחייא עשה אות

i will remember,

in moments when you forget;

let me give you life.

40

July 3, 2015

40

יצא רעקיבא ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים כי אתא רב דימי אמר כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות מאי גרמא אילימא כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה וכל שאין מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות שימות סד אלא כל שאין מבקר חולה אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות

i stand before you,

holding you in mind; i pray

you will be restored.

39

July 2, 2015

39

אמר רבי אחא בר חנינא כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערו אמרי ליה אם כן ליעלון שיתין ולוקמוה אמר ליה כעישורייתא דבי רבי ובבן גילו דתניא רבי אומר בת הניזונית מנכסי אחין נוטלת עישור נכסים אמרו לו לרבי לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להן ראשונה נוטלת עישור נכסים שניה במה ששיירה שלישית במה ששיירה וחוזרות וחולקות בשוה 

come a bit closer,

place your hand upon my hand,

take away my pain.

38

July 1, 2015

38

ואר יוחנן בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמ‘ (שמות לא) ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו:

hold it in your hands,

and make it fully your own.

then you won’t forget.

37

June 30, 2015

37

ואיבעית אימא משום דבשבתא אכלין ושתין ויקיר עליהון עלמא כדאמר שמואל שינוי וסת תחילת חולי מעיים

creature of habit:

better to keep things the same

than risk taking ill.

36

June 29, 2015

36

מלמדו מדרש הלכות ואגדות אבל לא ילמדנו מקראמקרא מט לא ילמדנו משום דקמהני ליה מדרש נמי קמהני ליה אמר שמואל במקום שנוטלין שכר על המקרא ואין נוטלין שכר על המדרש מאי פסקא הא קמל דאפילו במקום שנוטלין שכר על המקרא שרי למשקל על המדרש לא שרי למשקל מאי שנא מדרש דלא דכתיב (דברים ד) ואותי צוה הבעת ההיא ללמד אתכם וכתיב (דברים ד) ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני המה אני בחנם אף אתם נמי בחנם  

take of my torah:

i give it freely, asking

nothing in return.

35

June 28, 2015

35

 ותורם את תרומתו ומעשרותיו לדעתו ומקריב עליו קיני זבין קיני זבות קיני יולדות חטאות ואשמות ומלמדו מדרש הלכות ואגדות אבל לא ילמדנו מקרא אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקראאיבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא למאי נפקא מינה למודר הנאה אי אמרת דשלוחי דידן הוו הא מהני ליה ואסור ואי אמרת שלוחי דשמיא שרי

oh most holy ones,

set yourself aside; become

appointees of God.

34

June 26, 2015

34

 בעא מיניה רב חייא בר אבין מרבא ככרי עליך ונתנה לו במתנה מהו ככרי אמר לו כי איתיה ברשותיה הוא דאסור או דלמא עליך אמר ליה עילויה שויתיה הקדש אל פשיטא דאעג דיהבה ליה במתנה אסור

mixed messages much?

one minute, I forbid you,

the next, here’s a gift!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 624 other followers