148

February 28, 2013

148
on repaying debts during the shmittah year

כדתנן המחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט אני ואם אמר לו אעפ”כ יקבל ממנו משום שנאמר (דברים טו) וזה דבר השמטה

flashback to family
dinners– mad grab for check. “i
insist.” “no, i do.”

147

February 26, 2013

147

רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם אימשיך בתרייהו איעקר תלמודיה כי הדר אתא קם למיקרי בספרא בעא למיקרא (שמות יב) החדש הזה לכם אמר החרש היה לבם בעו רבנן רחמי עליה והדר תלמודיה והיינו דתנן ר’ נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבא אחריך שחבריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תשען תנא לא ר’ נהוראי שמו אלא ר’ נחמיה שמו ואמרי לה ר’ אלעזר בן ערך שמו ולמה נקרא שמו ר’ נהוראי שמנהיר עיני חכמים בהלכה

on standing to read torah
moment of panic:
what if my torah fails me?
what if i forget?

146

February 26, 2013

146
מפני מה {גוים} מזוהמין שלא עמדו על הר סיני שבשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן {גוים} שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן

רש”י
כשבא נחש על חוה – כשנתן לה עצה לאכול מן העץ בא עליה דכתיב (בראשית ג) הנחש השיאני לשון נשואין:

בראשית ג
וַיֹּאמֶר, הָאָדָם:  הָאִשָּׁה אֲשֶׁר נָתַתָּה עִמָּדִי, הִוא נָתְנָה-לִּי מִן-הָעֵץ וָאֹכֵל.

in the beginning,
that first illicit sex act–
he cast filth in her.

see also tosafot on nidah יד; the reason a louse wouldn’t crawl up a woman’s vagina leading one to mistake the blood of the louse for the blood of nidah
דחוק הוא אצל מאכולת. אין לפרש שאינה יכולה ליכנס אלא בדוחק ולפעמים נכנסת דא”כ הוה ליה למימר בסמוך ללישנא דדחוק הוא אימר איתרמויי איתרמי ולמה צריך להזכיר דשמש רצפה לכך י”ל בדוק הוא שאינה באה כלל סמוך לרחם מפני הזוהמא שיוכל השמש להכניס ודחוק הוא אצל מאכולת היינו דאינה נכנסת בשום פנים מאליה אלא שפעמים שמתקרבת לרחם כ”כ עד שהשמש מכניסה ומרצפה:

145

February 25, 2013

145
on agunot

וכן תני דבי מנשה דבר תורה אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד ואין עד מפי עד כשר אלא לעדות אשה בלבד

find ways to free her–
loosen the bounds of עדות
or, change the structure.

לעדות אשה – לומר לאשה מת בעליך דאקילו בה רבנן משום עיגונא וכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקועי רבנן לקדושין מיניה

144

February 24, 2013

144
on whether we established minhagim based on the practice of one; more specifically, are pomegranate fruits to be squeezed based on an outside custom? and if so, is it forbidden to squeeze them on shabbat?

של בית מנשיא בר מנחם היו סוחטין ברמונים אמר רב נחמן הלכה כשל בית מנשיא בר מנחם א”ל רבא לרב נחמן מנשיא בן מנחם תנא הוא וכי תימא הלכה כי האי תנא דסבר לה כשל מנשיא בן מנחם ומשום דסבר כמנשיא בן מנחם הלכה כמותו מנשיא בן מנחם הוי רובא דעלמא אין דתנן המקיים קוצים בכרם ר”א אומר קדש וחכ”א אינו מקדש אלא דבר שכמוהו מקיימין

perhaps, what’s meant by
כלל ישראל: what you do
there affects me here.

143

February 23, 2013

143
on squeezing fruit on shabbat for food or for drink

אין סוחטין את הפירות: אמר רב יהודה אמר שמואל מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים מ”ט כיון דלסחיטה נינהו יהיב דעתיה ועולא אמר רב חלוק היה ר’ יהודה אף בזיתים וענבים ורבי יוחנן אמר הלכה כרבי יהודה בשאר פירות ואין הלכה כרבי יהודה בזיתים וענבים

IMG_2385

essence of a fruit:
are you designed to be squeezed?
release your juices.

142

February 22, 2013

142

א”ר אושעיא שכח ארנקי בחצר מניח עליה ככר או תינוק ומטלטלה אמר רב יצחק שכח לבינה בחצר מניח עליה ככר או תינוק ומטלטלה אמר רבי יהודה בר שילא אמר ר’ אסי פעם אחת שכחו דסקיא מלאה מעות בסרטיא ובאו ושאלו את ר’ יוחנן ואמר להן הניחו עליה ככר או תינוק וטלטלוה אמר מר זוטרא הלכתא ככל הני שמעתתא בשוכח רב אשי אמר אפילו שכח נמי [לא] ולא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד

advertisement for babies
great alarm clocks. good
for laughter. they will even
make מוקצה מותר.

141

February 21, 2013

141
דתני רבי חייא אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן ולא יסוך את רגלו שמן והוא בתוך המנעל או בתוך הסנדל אבל סך את רגלו שמן ומניח בתוך המנעל או בתוך הסנדל וסך כל גופו שמן ומתעגל ע”ג קטבליא ואינו חושש אמר רב חסדא לא שנו אלא לצחצחו אבל לעבדו אסור לעבדו פשיטא ותו לצחצחו מי איכא מאן דשרי אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב חסדא לא שנו אלא שיעור לצחצחו אבל שיעור לעבדו אסור

stop, drop, and roll: rub
yourself in oil, drop to
.the floor, and wiggle!

140

February 20, 2013

140

אמר להו רב חסדא לבנתיה תיהוי צניעתן באפי גברייכו לא תיכלון נהמא באפי גברייכו לא תיכלון ירקא בליליא לא תיכלון תמרי בליליא ולא תשתון שיכרא בליליא ולא תיפנון היכא דמפני גברייכו וכי קא קארי אבבא איניש לא תימרון מנו אלא מני נקיט מרגניתא בחדא ידיה וכורא בחדא ידיה מרגניתא אחוי להו וכורא לא אחוי להו עד דמיצטערן והדר אחוי להו

daughter, you are like
this clod of dirt. hide yourself
and he will want you.

R. Hisda advised his daughters: Act modestly before your husbands: do not eat bread before your husbands, do not eat greens at night, do not eat dates at night nor drink beer at night, and do not ease yourselves where your husbands do, and when someone calls at the door, do not say ‘who is he’ but ‘who is she?’ He [R. Hisda] held a jewel in one hand and a [valueless] clod of earth in the other; the pearl he showed them but the clod of earth he did not show them until they were suffering, and then he showed it to them.

139

February 19, 2013

139

תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל שנאמר (מיכה ג) שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים וירושלים בעולה ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל ה’ ישענו וגו’ רשעים הן אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם לפיכך מביא הקב”ה עליהן ג’ פורעניות כנגד ג’ עבירות שבידם שנאמר (מיכה ג) לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער ואין הקב”ה משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל

oh, fallen city:
quiet, desolation sits
mourning that which was.