91

December 31, 2012

91 (for wednesday, dec 2; begins on bottom of 90b)

  המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה והוציאו בשבת חייב בכל שהוא וכל אדם אין חייב עליו אלא כשיעורו חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו:  למה ליה למיתני המצניע ליתני המוציא לזרע ולדוגמא ולרפואה חייב בכל שהוא אמר אביי הכא במאי עסקינן כגון שהצניעו ושכח למה הצניעו והשתא קא מפיק ליה סתמא.  מהו דתימא בטולי בטלה מחשבתו קמ”ל כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה

you, i remember
you once held significance 
i’ve forgotten why.

90

December 31, 2012

okay, i’m about to get way ahead of myself. about to journey by boat to the more remote parts of the world and apparently they don’t have a 3g network. posting for the next few days in one.

90 (for tuesday. happy new years!)

ר’ יהודה אומר אף המוציא חגב חי טמא כל שהוא שמצניעין אותו לקטן לשחוק בו

ר’ יהודה אומר אף המוציא כו’:  ותנא קמא סבר לא מאי טעמא דילמא אכיל ליה אי הכי טהור נמי דהא רב כהנא הוה קאים קמיה דרב והוה קמעבר שושיבא אפומיה אמר ליה שקליה דלא לימרו מיכל קאכיל ליה וקעבר משום (ויקרא יא) בל תשקצו את נפשותיכם אלא דילמא מיית ואכיל ליה ורבי יהודה אי מיית קטן מיספד ספיד ליה

a young person does 
not distinguish; he mourns the 
pure with the impure.

89

December 30, 2012

IMG_1833

(posting early due to limited internet access)
89

וא”ר יהושע בן לוי בשעה שירד משה מלפני הקב”ה בא שטן ואמר לפניו רבונו של עולם תורה היכן היא אמר לו נתתיה לארץ הלך אצל ארץ אמר לה תורה היכן היא אמרה לו {איוב כח-כג} אלהים הבין דרכה וגו’ הלך אצל ים ואמר לו אין עמדי הלך אצל תהום א”ל אין בי שנאמר {איוב כח-יד} תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה חזר ואמר לפני הקב”ה רבש”ע חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה אמר לו לך אצל בן עמרם הלך אצל משה אמר לו תורה שנתן לך הקב”ה היכן היא אמר לו וכי מה אני שנתן לי הקב”ה תורה א”ל הקב”ה למשה משה בדאי אתה אמר לפניו רבונו של עולם חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום אני אחזיק טובה לעצמי אמר לו הקב”ה למשה הואיל ומיעטת עצמך תקרא על שמך שנאמר {מלאכי ג-כב} זכרו תורת משה עבדי

at the end of the
earth, i look for you. wake with
a prayer on my lips.

88

December 30, 2012

88

א”ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב”ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

א”ר יוחנן מאי דכתיב {תהילים סח-יב} ה’ יתן אומר המבשרות צבא רב כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעים לשונות תני דבי ר’ ישמעאל {ירמיה כג-כט} וכפטיש יפוצץ סלע מה פטיש זה 
נחלק לכמה ניצוצות אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב”ה נחלק לשבעים לשונות

ואריב”ל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב”ה יצתה נשמתן של ישראל שנאמר {שיר השירים ה-ו} נפשי יצאה בדברו ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור שני היאך קיבלו הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם שנאמר {תהילים סח-י} גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה

three short haikus on revelation

the hard hand of rock
so close, all perspective lost.
i guess that’s a yes?

i can’t hear you with
all this noise; lean close,
whisper in my ear.

when i saw god’s face
i died.  i decided not 
to do that again.

87

December 27, 2012

87
ורבנן סברי בתרי בשבא איקבע ירחא בתרי בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחא בתלתא אמר להו ואתם תהיו לי בארבעה אמר להו מצות הגבלה בה’ עבוד פרישה

on an excel sheet,
the itinerary planned:
shabbat at sinai.

(in honor of my sister carly, the best and most organized trip planner there is)

86

December 27, 2012

86
אמר רב הונא ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביום הא אמר רבא אם היה בית אפל מותר ואמר רבא ואיתימא רב פפא תלמיד חכם מאפיל בטליתו ומותר

moving bodies in
the dark, fumble for touch. in
shame. in modesty.

85

December 26, 2012

85
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן דכתיב (בראשית לו) אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהו אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים מלא קנה זה לזית מלא קנה זה לגפנים מלא קנה זה לתאנים וחרי שמריחים את הארץ וחוי אמר רב פפא שהיו טועמין את הארץ כחויא רב אחא בר יעקב אמר חרי שנעשו בני חורין מנכסיהן

he knows each patch of
soil; each smell and taste reveals
worlds of lost knowledge.

84

December 25, 2012

84
(begins on 83b and continues on 84)

דף פג,ב משנה מנין לספינה שהיא טהורה שנאמר (משלי ל) דרך אניה בלב ים:
דף פג,ב גמרא פשיטא אניה בלב ים היא הא קמ”ל כים מה ים טהור אף ספינה טהורה

farthest corner of
the world; surrounded by pure
waters. is she pure?

83

December 25, 2012

83

בעי רב אחדבוי בר אמי ע”ז פחותה מכזית מהו מתקיף לה רב יוסף למאי אילימא לענין איסורא לא יהא אלא זבוב בעל עקרון דתניא {שופטים ח-לג} וישימו (להן) בעל ברית לאלהים זה זבוב בעל עקרון מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות יראתו ומניחה בתוך כיסו כיון שזוכרה מוציאה מתוך כיסו ומחבקה ומנשקה

my polly pocket,
i keep this little god close,
in case i need him.

82

December 24, 2012

82
אמר ליה רב הונא לרבה בריה מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חסדא דמחדדן שמעתיה אמר ליה מאי איזיל לגביה דכי אזילנא לגביה מותיב לי במילי דעלמא אמר לי מאן דעייל לבית הכסא לא ליתיב בהדיא ולא ליטרח טפי דהאי כרכשתא אתלת שיני יתיב דילמא משתמטא שיני דכרכשתא ואתי לידי סכנה א”ל הוא עסיק בחיי דברייתא ואת אמרת במילי דעלמא כ”ש זיל לגביה היו לפניו צרור וחרס רב הונא אמר מקנח בצרור ואין מקנח בחרס ורב חסדא אמר מקנח בחרס ואין מקנח בצרור

delving deep into
wiping and constipation
this too is torah.