49

November 22, 2014

49

 דרשו ה’ בהמצאו הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים

during these ten days,
God is everywhere you are,
waiting to be found.

48

November 21, 2014

48
under the wings of the shechina

 תניא רבי חנניא בנו של רבן גמליאל אומר מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהן מפני שלא קיימו שבע מצות בני נח רבי יוסי אומר גר שנתגייר כקטן שנולד דמי אלא מפני מה מעונין לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות כישראל אבא חנן אומר משום ר’ אלעזר לפי שאין עושין מאהבה אלא מיראה אחרים אומרים מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה אמר ר’ אבהו ואיתימא ר’ חנינא מאי קראה (רות ב) ישלם ה’ פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה’ אלהי ישראל אשר באת לחסות וגומר

classic jewish guilt:
great that you here now but you
should have come sooner.

47

November 20, 2014

47
megillat ruth

אמר רבי אלעזר מאי קראה דכתיב (רות א) ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה אמרה לה אסיר לן תחום שבת (רות א) באשר תלכי אלך אסיר לן יחוד (רות א) באשר תליני אלין מפקדינן שש מאות וי”ג מצות (רות א) עמך עמי אסיר לן {עבודה זרה} (רות א) ואלהיך אלהי ארבע מיתות נמסרו לב”ד (רות א) באשר תמותי אמות ב’ קברים נמסרו לב”ד (רות א) ושם אקבר מיד ותרא כי מתאמצת היא וגו’:

wherever you go,
i will follow; where you sleep,
i will lay my head.

46

November 19, 2014

46
is immersion enough for conversion?

ורבי יהושע טבילה באמהות מנלן סברא הוא דאם כן במה נכנסו תחת כנפי השכינה

immerse in water,
one, two, and three; now enter
into God’s embrace.

45

November 18, 2014

45
this is a doozy

והא אמר רב יהודה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל אותו ולד אין לו תקנה כי איתמר דרב יהודה כגון דקדיש בת ישראל דנמצא צד עבדות שבו משתמש באשת איש 

half slave and half free,
while married, his enslaved self
“cheats” with his own wife.

44

November 17, 2014

44

ארבעה אחין נשואין ארבע נשים ומתו אם רצה הגדול שבהם לייבם את כולן הרשות בידו …  ושבקי ליה והתניא (דברים כה) וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו מלמד שמשיאין לו עצה הוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תשים קטטה בביתך לא צריכא דאפשר ליה א”ה אפילו טובא נמי עצה טובה קמ”ל ד’ אין טפי לא כי היכי דנמטייה עונה בחדש:

some plain good advice:
four wives is just about all
one man can handle.

43

November 16, 2014

43
on mourning

אמר רב אשי שאני אבילות חדשה מאבילות ישנה ושאני אבילות דרבים מאבילות דיחיד:

you can’t compare an
old grief, patched and dear to a
new grief, freshly torn.

42

November 15, 2014

42

בשלמא יבמה כדאמרן אלא שאר כל הנשים אמאי אמר רב נחמן אמר שמואל משום דאמר קרא (בראשית יז) להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני מתיב רבא לפיכך גר וגיורת צריכין להמתין ג’ חדשים הכא מאי להבחין איכא ה”נ איכא להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא נזרע בקדושה רבא אמר גזירה שמא ישא את אחותו מאביו וייבם אשת אחיו מאמו ויוציא את אמו לשוק ויפטור את יבמתו לשוק

if you get it wrong,
chaos will reign and our neat
system will break down.

41

November 14, 2014

41

ת”ר יבמה שלשה חדשים הראשונים נזונת משל בעל מכאן ואילך אינה נזונת לא משל בעל ולא משל יבם עמד בדין וברח נזונת משל יבם נפלה לפני יבם קטן מיבם לית לה מבעל מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא קנסוה

left without support,
the law says, you’re on your own.
this comes from above.

40

November 13, 2014

40

ת”ל מצות תאכל במקום קדוש מצוה אלא לרב יצחק בר אבדימי דאמר אבא שאול היא הכא מאי תרי גווני איכא וכי תימא רצה לתאבון אוכלה רצה אכילה גסה אוכלה אכילה גסה מי שמה אכילה והאמר ר”ל האוכל אכילה גסה ביוה”כ פטור מלא תעונה

yom kippur itself,
win the pie-eating contest.
it’s not called eating.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 590 other followers